Այս ախտանշանները հանդիպում են «Օմիկրոնով» վարակված անձանց մոտ. Զգույշ եղեք

Ինչպես և կանխատեսվում էր, Հայաստանում կորո նավիր ուսի նոր՝ «Օմիկ րոն» շտա մը գրանցում է վարա կելիության բարձր ցուցանիշ: Այս մասին հայտնում են ինֆ եկցիոն հիվա նդությունների ազգային կենտրոնից։ «Օ մի կրոնն» արտահայտվում է սեզոնային գր իպին և սուր շնչա ռական վար ակներին բնորոշ ախ տանշաններով. չոր հ ազ և կոկ որդի ց ավ. քթի փակ վածություն կամ ք թից արտադրություն. թուլություն. գլխաց ավեր. մար մնի ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 38°, երբեմն ավելի բարձր. գոտկատեղի ց ավեր:

Երկրում տիրող լարված համա ճարակային իրավիճակում կարևոր է լինել զգոն, պահպանել հակ ահամա ճարակային կանոնները, իսկ առաջին ախ տանշանների դեպքում՝ դիմել տեղամասային բժշ կին՝ հի վան դությունը վաղ հայտնաբերելու և հետագա բարդություններից խուսափելու համար: Եվ իհարկե, չենք մոռանում, պատ վաստվել: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խթանիչ՝ բուստեր դե ղաչափն ապահովում է պաշտպանության բարձր մակարդակ, այդ թվում նաև՝ «Օմ իկրոն» շտ ամի դեպքում: Խթանիչ պատվ աստումը կանխարգելում է հիվա նդության ծանր ընթացքը, նվազեցնում հոսպ իտալ ացման և մա հվան ռիսկը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.